PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Bony dla osób do 30 roku życia

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza system bonów adresowanych do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30. roku życia. Bony w znacznym stopniu oddają inicjatywę osobie młodej przy zapewnieniu niezbędnej kontroli wynikającej z dbałości o celowość wydatkowania środków.

O zasadności przyznania bonu decyduje Doradca klienta po określeniu profilu pomocy oraz określenia Indywidualnego Planu Działalnia (IPD).

Bony są przeznaczone dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, którym został ustalony profil pomocy II. W uzasadnionych przypadkach bon może otrzymać osoba bezrobotna do 30 roku życia, której został ustalony profil pomocy I.

Wniosek o przyznanie bonu wydaje doradca klienta.

Przyznanie bonu jest jednocześnie zobowiązaniem powiatowego urzędu pracy do pokrycia kosztów wynikających z decyzji młodej osoby odnośnie podjęcia szkolenia, stażu, zatrudnienia subsydiowanego czy wreszcie zmiany miejsca zamieszkania związanej z podjęciem zatrudnienia.

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia

Komu można przyznać bon szkoleniowy?

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • ma ustalony profil pomocy II, oraz w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I
 • złożyła wniosek u doradcy klienta o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Uwaga: Zgodnie z art. 66k ust. 2 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Przyznanie bonu jest jednocześnie zobowiązaniem powiatowego urzędu pracy do pokrycia kosztów wynikających z decyzji młodej osoby odnośnie podjęcia szkolenia.

Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego wydaje doradca klienta.

Jaki jest termin ważności bonu szkoleniowego?

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie termin ważności bonu został określony na 30 dni. W terminie tym osoba bezrobotna powinna dostarczyć wypełniony bon.

Jaka jest maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego?

Zgodnie z art. 66k ust 4. ustawy maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia) koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
 1. do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 2. powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
 1. do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 2. powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
 3. powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Koszty szkolenia, które przekraczają limit bonu lub stanowią inny rodzaj kosztów niż określone w art. 66k ust. 4 nie mogą być pokryte z Funduszu Pracy. Musi je pokryć we własnym zakresie osoba otrzymująca bon

Czy starosta może odmówić finansowania szkolenia wybranego przez osobę bezrobotną w ramach realizacji bonu szkoleniowego?

Starosta może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli jego realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

Bon stażowy

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

Komu można przyznać bon stażowy?

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • ma ustalony profil pomocy II, oraz w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I
 • złożyła wniosek u doradcy klienta o przyznanie bonu stażowego,
 • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Bony stażowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Uwaga: Zgodnie z art. 66l ust. 2 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Przyznanie bonu jest jednocześnie zobowiązaniem powiatowego urzędu pracy do pokrycia kosztów wynikających z decyzji młodej osoby odnośnie podjęcia stażu.

Wniosek o przyznanie bonu stazowego wydaje doradca klienta.

Jaki jest termin ważności bonu stażowego?

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie termin ważności bonu został określony na 30 dni. W terminie tym osoba bezrobotna powinna dostarczyć wypełniony bon wraz z wnioskiem pracodawcy o organizację stażu.

Jakie koszty można pokryć z bonu stażowego?

Zgodnie z art. 66l ust 6. ustawy w ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Pracodawca, który po zakończonym stażu zatrudnia bezrobotnego przez okres co najmniej 6 miesięcy może wystąpić do PUP z wnioskiem o przyznanie premi w jednorazowej wysokości 1500 zł

Premia przyznana pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Bon zatrudnienowy

Bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia na okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Komu można przyznać bon zatrudnieniowy?

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • ma ustalony profil pomocy II, oraz w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I
 • złożyła wniosek u doradcy klienta o przyznanie bonu zatrudnieniowego,
 • znalazła pracodawcę do realizacji bonu zatrudnieniowego

Bony zatrudnieniowe nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Uwaga: Zgodnie z art. 66m ust. 3 ustawy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Przyznanie bonu jest jednocześnie zobowiązaniem powiatowego urzędu pracy do pokrycia kosztów wynikających z decyzji młodej osoby odnośnie podjęcia zatrudnienia subsydiowanego.

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego wydaje doradca klienta.

Jaki jest termin ważności bonu zatrudnieniowego?

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie termin ważności bonu został określony na 30 dni. W terminie tym osoba bezrobotna powinna dostarczyć wypełniony bon.

Jakie czynności podejmuje powiatowy urząd pracy, po znalezieniu przez bezrobotnego pracodawcy który potwierdził gotowość zatrudnienia okaziciela bonu zatrudnieniowego?

Powiatowy Urząd Pracy nawiązuje kontakt z tym pracodawcą w celu zawarcia umowy. Po podpisaniu umowy, o której mowa w art. 66m ust. 6, bezrobotny podejmuje zatrudnienie u pracodawcy w ustalonym terminie. Obowiązkowy okres zatrudnienia wynosi 18 miesięcy, przy czym refundacja części koszów wynagrodzenia (w wysokości zasiłku dla bezrobotnych) dokonywana jest przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia.

Refundacja kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w ramach bonu zatrudnieniowego wypłacana pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, z przyczyn innych niż określone w art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji – pracodawca zwraca kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie będzie mogła otrzymać osoba bezrobotna do 30. roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania

Komu można przyznać bon na zasiedlenie?

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • ma ustalony profil pomocy II, oraz w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I
 • złożyła wniosek u doradcy klienta o przyznanie bonu na zasiedlenie,
 • znalazła pracodawcę poza miejscem zamieszkania
 • Miejscowość, w której zamieszka musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

Bony na zasiedlenie nie są przewidziane dla osób poszukujących pracy.

Uwaga: Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Przyznanie bonu jest jednocześnie zobowiązaniem powiatowego urzędu pracy do pokrycia kosztów wynikających z decyzji młodej osoby odnośnie zmiany miejsca zamieszkania związanej z podjęciem zatrudnienia.

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wydaje doradca klienta.

Podstawą do otrzymania bonu jest umowa zawarta ze starostą. Niezwłocznie po otrzymaniu bonu bezrobotny otrzymuje ośrodki finansowe z tytułu bonu w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu.

 

 KRYTERIA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA BON NA ZASIEDLENIE :

Zatwierdzone przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 24.06.2015r.

 1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 66 n  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20. kwietnia 2004r. ( Dz. U. z 2016r. poz. 645 z poźn. zm.) starosta na wniosek bezrobotnego
do 30 roku życia może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem  przez  niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli :

1)      z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za prace brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

2)      odległość od miejsca dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której bezrobotny mieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

3)      będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inna pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w ustawie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 1. Warunki przyznawania bonu

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobom bezrobotnym :

- dla  których ustalono profil pomocy II oraz I ( tylko w uzasadnionych przypadkach ) ( art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) ;

- które zmieniają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

        III.        Procedura przyznawania bonu na zasiedlenie

1)      wypełniony wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie;

2)      w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające ewentualne koszty, które zostaną poniesione po zmianie miejsca zamieszkania ( np. umowa przedwstępna wynajmu lokalu, lub oświadczenie wynajmującego);

3)      w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zabezpieczenie wykonania warunków umowy w formie poręczenia cywilnego. Poręczyciel powinien spełniać warunki:

-       być osobą pełnoletnią,

-       być zatrudnionym na okres co najmniej dwóch lat,

-       nie być współmałżonkiem wnioskodawcy,

-       osiągać dochód, którego wartość brutto miesięcznie w okresie trzech miesięcy poprzedzających poręczenie, wynosi co najmniej wysokość przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim kwartale,

-       nie znajdować  się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

       4) po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje zawarta umowa pomiędzy Prezydentem
M. Szczecin – Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie a Wnioskodawcą.

      IV.           Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny jest zobowiązany w terminie :

1)      do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;

2)      do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć oświadczenie o zamieszkaniu w miejscowości oddalonej o 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub w miejscowości,
do której czas dojazdu i powrotu do miejsca  dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny dziennie;

3)      do 7 dni, odpowiednio od dnia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić Powiatowemu Urzędowi  Pracy w Szczecinie oświadczenie
o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 2;

4)      do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie
w zatrudnieniu, wykonywaniu innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

V.           W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w cz. IV:

1)   pkt 1,2 i 3- kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu;

2) pkt 4 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalne do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu lun innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.

 

Spełnienie wymogów pkt III jest niezbędnym elementem  do przyznania świadczenia z Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie. Niespełnienie wewnętrznych kryteriów stanowi podstawę
do nie przyznania bonu na zasiedlenie.

 

 

Jakie czynności podejmuje bezrobotny po otrzymaniu bonu na zasiedlenie?

Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Miejscowość, w której zamieszka musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

Praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez łączny okres co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców. Przy czym z tytułu ich wykonywania bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Ponadto dopuszcza się sytuację, w której bezrobotny – w celu osiągnięcia łącznego wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie – podejmie pracę u kilku pracodawców.

W jakim terminie bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą?

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie musi podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu.

W tym terminie bezrobotny musi udokumentować powyższy fakt oraz dostarczyć oświadczenie, iż miejscowość, w której zamieszkał w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jest oddalona od miejscowości dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

W przypadku niewywiązania się bezrobotnego z warunków, o których mowa powyżej bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty otrzymanej w ramach bonu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Co w sytuacji gdy bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie utraci zatrudnienie?

W sytuacji utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej bezrobotny zobowiązany jest poinformować powiatowy urząd pracy, który przyznał bon, o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji.

Bezrobotny w analogiczny sposób postępuje w sytuacji ponownego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu kwoty środków przyznanej w ramach bonu.

W jaki sposób bezrobotny przekazuje informacje na temat podjęcia bądź utraty zatrudnienia do powiatowego urzędu pracy?

Wszelkie dokumenty, oświadczenia i informacje, mogą być przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

W jaki sposób bezrobotny powinien udokumentować podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej?

Dokumentację potwierdzającą podjęcie zatrudnieni, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej może stanowić np.:

 • kserokopia umowy o pracę,
 • kopia deklaracji ZUS P DRA wraz z kopiami dowodów wpłaty,
 • kopia listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez zatrudnionego/ną.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bezrobotnego potwierdzeniem jest wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) .

Czy bezrobotny musi udokumentować wydatkowanie środków otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie?

 Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanej kwoty.

Ostateczne rozliczenie bonu powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu, kiedy to bezrobotny musi udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, minimum przez łączny okres 6 miesięcy.

W przypadku rozliczenia bonu, jeżeli łączny okres pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy niż 6 miesięcy – bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

 • Art. 66k, 66l, 66m, 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz.645 - tekst jednolity z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013, nr 53, poz. 276 - z późniejszymi zmianami).

Szczegółówe informacje można uzyskać u swojego doradcy klienta boxy 1-23

Utworzono: 2014-07-11 09:59 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-05 14:17więcej

Redakcja strony: Bony dla osób do 30 roku życia

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2014-07-11 09:59:02
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-05 14:17:26
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2014-07-11 09:59:02
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-05 14:17:23
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 17713

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl