PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Egzaminy i licencje

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI

Urząd pracy, na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli osoba ta uzasadni celowość udzielenia tej formy pomocy.

Osoby uprawnione:

 1. bezrobotny, który ma ustalony profil pomocy II lub, w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I.
 2. poszukujący pracy, który:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, pod warunkiem zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

W celu uzyskania sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, osoba uprawniona składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.pupszczecin.pl; zakładka: Pliki do pobrania)

Podstawą sfinansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji jest umowa na finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji zawarta z osobą uprawnioną. Przedmiotowa umowa w szczególności określa:

 1. nazwę i termin egzaminu lub uzyskania licencji oraz nazwę i adres instytucji egzaminującej lub instytucji wydającej licencję;
 2. kwotę finansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji;
 3. finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w formie bezpośredniej wpłaty przez powiatowy urząd pracy na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję;
 4. zobowiązanie osoby uprawnionej do zwrotu poniesionych kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji;
 5. zobowiązanie osoby uprawnionej do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wynikach egzaminu lub o uzyskaniu licencji i do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu lub uzyskanie licencji.

Urząd pracy może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu poniesionych przez osobę uprawnioną kosztów przejazdu na egzamin.

Podstawa prawna:

 • Art. 40 ust. 3a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Karolina Sadowska - Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta  91 42 54 959
Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959
Dominika Fiejtek Pośrednik pracy - Doradca klienta 91 42 54 961
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradac klienta 91 42 54 961

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Egzaminy i licencje [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji 16-06-08 11:55 66.71KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 66.71KB) pobierz
Utworzono: 2013-01-30 09:37 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:33więcej

Redakcja strony: Egzaminy i licencje

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2013-02-23 23:37:02
 • Aktualizacja informacji:   
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2013-02-23 23:37:02
 • Zatwierdzenie informacji:   
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4466

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl