PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Program Aktywizacja i Integracja -PAI

Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej.

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Kto jest realizatorem Programu Aktywizacja i Integracja?

Program, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, realizowany jest przez:

  • powiatowy urząd pracy - w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac społecznie użytecznych

  • ośrodek pomocy społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie integracji społecznej bezrobotnych.

Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane, w szczególności, poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Ile trwa realizacja Programu Aktywizacja i Integracja?

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

Przydatne informacje

Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy ponownie określa profil pomocy i może:

  • podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy;

  • skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych;

  • ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycje pomocy określona w ustawie.

 

W czasie udziału osoby bezrobotnej w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy.

 

Podstawa prawna
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.2016.645) - (art. 62)

 W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą klienta.

Utworzono: 2014-06-25 14:21 | Redagował: Małgorzata Szubert 2016-08-30 11:42więcej

Redakcja strony: Program Aktywizacja i Integracja -PAI

  • Wprowadzenie informacji:Szubert Małgorzata 2014-06-25 14:21:55
  • Aktualizacja informacji:Szubert Małgorzata 2016-08-30 11:42:57
  • Wytworzenie informacji:Małgorzata Szubert 2014-06-25 14:21:55
  • Zatwierdzenie informacji:Szubert Małgorzata 2016-08-30 11:42:54
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 8043

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl