PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Szkolenia grupowe

 Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

 
Szkolenia grupowe inicjowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
• braku kwalifikacji zawodowych,
• konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Na szkolenie grupowe może byc skierowany bezrobotny, który ma ustalony profil pomocy II lub, w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I.

Osobom skierowanym na szkolenie, w okresie jego odbywania przysługuje:

stypendium szkoleniowe w wysokości 120% kwoty zasiłku miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia oraz zostaje wyrejestrowana z urzędu pracy na okres:

  • 120 dni – w przypadku pierwszego przerwania szkolenia
  •  180 dni – w przypadku drugiego przerwania szkolenia
  • 270 dni – w przypadku trzeciego i kolejnego przerwania szkolenia.

Nie ponosi kosztów szkolenia osoba, która nie ukończyła szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Stypendium nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotny otrzymuje z tego tytułu inne stypendium, dietę lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium szkoleniowe.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy.

Szkolenia organizowane są w grupach. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w godzinach rannych jak i popołudniowych, od poniedziałku do soboty.
Osoba skierowana na szkolenie zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Podstawa prawna:

  • Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Karolina Sadowska - Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta  91 42 54 959
Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959
Dominika Fiejtek Pośrednik pracy - Doradca klienta 91 42 54 961
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 91 42 54 961
Utworzono: 2013-01-30 09:37 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:33więcej

Redakcja strony: Szkolenia grupowe

  • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2013-02-23 23:32:47
  • Aktualizacja informacji:   
  • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2013-02-23 23:32:47
  • Zatwierdzenie informacji:   
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 6199

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl