PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Szkolenia indywidualne


Zasady kierowania na szkolenia w trybie indywidualnym:

Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Aby ubiegać się o skierowanie w trybie indywidualnym należy złożyć wniosek oraz uzasadnić w nim celowość szkolenia (wybierając jedną z trzech przedstawionych we wniosku możliwości).

Wnioski o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym można składać jedynie w wyznaczonym przez PUP okresie. Okres składania wniosków każdorazowo ogłaszany jest na stronie internetowej PUP w Szczecinie.

Wniosek o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym może być przez Urząd Pracy przyjęty do realizacji w przypadku, gdy bezrobotny spełni następujące warunki:

 1. Uzasadni w odpowiedni sposób celowość szkolenia;
 2. Ma ustalony profil pomocy II

Ponadto, przy rozpatrywaniu wniosków o szkolenia w trybie indywidualnym Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie bierze pod uwagę, czy osoba, która złożyła wniosek korzystała już w ostatnim czasie ze szkolenia indywidualnego lub grupowego, i czy podjęła po nim zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub uruchomiła własną działalność gospodarczą.

W razie wątpliwości co do zasadności skierowania osoby bezrobotnej na wskazany kierunek szkolenia, skierowanie może być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie predyspozycji do wykonywania zawodu, który wnioskodawca uzyska w wyniku szkolenia.

Wyboru instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia dla osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy dokonuje PUP w Szczecinie na podstawie:
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667),
- zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w sprawie sposobu dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie nie kieruje w trybie indywidualnym i nie finansuje:
- kursów językowych, z wyjątkiem specjalistycznych kursów na poziomie zaawansowanym, w zakresie słownictwa branżowego;
- ` kursów, po których ukończeniu uczestnik nie uzyskuje konkretnych kwalifikacji zawodowych;
- kursów prawa jazdy kat. A oraz B,
- kursów kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E/D1, D1+E, D, D+E, w przypadku osób nieposiadających odpowiednio prawa jazdy kat. C lub D;
- kursów pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia.

Podstawowe obowiązki osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie w trybie indywidualnym:

 • posiadanie w dniu odebrania skierowania statusu osoby bezrobotnej;
 • regularne uczęszczanie na zajęcia kursu, systematyczne realizowanie programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej;
 • każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkoleniowych w terminie 2 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego (druk ZUS ZLA) oraz dostarczenie tego zwolnienia w ciągu 7 dni od jego wystawienia;
 • regularne dostarczanie listy obecności związanej z uczestnictwem w szkoleniu (w terminach wskazanych przez PUP w Szczecinie);
 • bezzwłoczne poinformowanie PUP w Szczecinie o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia;
 • niezwłoczne przedstawienie w PUP świadectwa ukończenia szkolenia w terminie 7 dni od daty otrzymania;
 • pokrycie we własnym zakresie kosztów wszystkich egzaminów poprawkowych związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz kosztów dodatkowych godzin zajęć nie ujętych w programie szkolenia kursu;
 • dokonanie zwrotu kosztów szkolenia w przypadku jego nie ukończenia z własnej winy (zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy);
 • podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w terminie 3 miesięcy od daty ukończenia szkolenia oraz przedłożenie w PUP w Szczecinie informacji o tym.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959
Karolina Sadowska-Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959
Dominika Fiejtek Pośrednik pracy - Doradca klienta 91 42 54 961
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 91 42 54 961

 

Utworzono: 2013-01-30 09:38 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:31więcej

Redakcja strony: Szkolenia indywidualne

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2013-02-23 23:25:42
 • Aktualizacja informacji:   
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2013-02-23 23:25:42
 • Zatwierdzenie informacji:   
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 9034

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl