PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie zakończyły edukację i dopiero rozpoczynają poszukiwanie pracy,  oraz tych osób,  które już pracowały i straciły zatrudnienie.
Urząd pracy obsługuje nie tylko osoby bezrobotne ale aktywnie wspomaga osoby poszukujące pracy, czyli również te które chcą ją z różnych przyczyn zmienić.

Uprzejmie informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie raporty o osobach bezrobotnych, które w okresie posiadania statusu bezrobotnego jednocześnie pracowały, wykonywały inną pracę zarobkową (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub otrzymały świadczenie z innych źródeł.

Dotyczy to wszystkich zdarzeń w okresie ostatnich 5 lat.

W przypadku wykrycia takiej zbieżności, Powiatowy Urząd Pracy jest zobowiązany do wykreślenia osoby bezrobotnej z rejestru z pierwszym dniem podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia pobierania innego świadczenia.

Konsekwencją tego jest utrata od tego dnia prawa do ubezpieczenia zdrowotnego a tym samym konieczność pokrycia kosztów leczenia po tej dacie, a także zwrot wszystkich środków finansowych otrzymanych z PUP (np. zasiłki, dotacje, stypendia, koszty szkolenia)

W związku z powyższym przypominamy  o konieczności wyrejestrowania się z tutejszego urzędu w przypadku podjęcia każdej pracy, innej pracy zarobkowej lub otrzymania świadczenia z innego źródła

Aby uniknąć takich problemów należy każdorazowo wyrejestrować się z PUP z dniem podjęcia pracy nawet krótkotrwałej lub z dniem otrzymania innego świadczenia.

W tym dziale znajdą Państwo podstawowe informacje o rejestracji w urzędzie, statusie osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, ich prawach jak i obowiązkach.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o:

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie pracy, które gromadzi w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 645 ze zm.).

Informujemy, iż w myśl w/w przepisów Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w siedzibie tutejszego urzędu pracy jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Jednocześnie wskazujemy, iż każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tutejszym zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.

Utworzono: 2012-08-02 09:08 | Redagował: Dorota Błachnio 2016-09-05 10:04więcej

Redakcja strony: ABC bezrobotnych i poszukujących pracy

  • Wprowadzenie informacji:Błachnio Dorota 2012-08-02 09:08:48
  • Aktualizacja informacji:Błachnio Dorota 2016-09-05 10:04:26
  • Wytworzenie informacji:Błachnio Dorota 2012-08-02 09:08:48
  • Zatwierdzenie informacji:Błachnio Dorota 2016-09-05 10:04:23
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 223105

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl