PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Obowiązki bezrobotnych

Osoba bezrobotna ma obowiązek:

 • Zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym  przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy lub w innym celu wynikającym z ustawy. Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego;
 • Bezrobotny jest obowiązany do przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby  na druku ZUS ZLA; nie dotyczy to osób przebywających w zakładzie lecznictwa odwykowego. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy;

   Bezrobotni bez prawa do zasiłku mogą przedkładać zwolnienia lekarskie również na innych drukach niż ZUS ZLA.

 • Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
 • Bezrobotny ma obowiązek powiadomić o każdym wyjeździe za granicę oraz każdej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy (w tym wyjazd poza teren działania PUP). Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił PUP przed datą wyjazdu lub pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy.

Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

 • Bezrobotny powiadamia o fakcie uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 09:48 | Redagował: Katowice IntraCOM 2013-12-05 08:05więcej

Redakcja strony: Obowiązki bezrobotnych

 • Wprowadzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:48:22
 • Aktualizacja informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:38
 • Wytworzenie informacji:IntraCOM Katowice 2012-08-02 09:48:22
 • Zatwierdzenie informacji:IntraCOM Katowice 2013-12-05 08:05:36
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 15883

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl