PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

 

pracodawcom pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie porady indywidualnej lub grupowej. Udzielanie pracodawcom pomocy jest realizowane na wniosek pracodawcy w formie porady indywidualnej.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych i grupowych.

 • Porada indywidualna polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porada indywidualna jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach, której doradca zawodowy określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. W sytuacji gdy osoba po raz pierwszy korzysta w danym powiatowym urzędzie pracy z porady zawodowej, pierwsza rozmowa doradcza jest rozmową wstępną.
 • Porada grupowa polega na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z grupą osób, które zgłaszają potrzebę pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych. Porada grupowa jest prowadzona w formie warsztatów dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób. Ponadto porada grupowa musi być poprzedzona poradą indywidualną.

Problem zawodowy, o którym mowa zarówno w poradzie indywidualnej jak i grupowej, dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, planowania rozwoju zawodowego, wyboru miejsca pracy lub wyboru formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2016.645).

Potrzebę pomocy oferowanej w ramach poradnictwa zawodowego pracodawca możne zgłosić w formie ustnej lub przez złożenie wniosku. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.pupszczecin.pl; zakładka: Pliki do pobrania).

W czym może pomóc doradca zawodowy?

 • udziela fachowych informacji o zawodach, na które zgłaszają zapotrzebowanie pracodawcy, a także porad na temat sposobów zachowania się na rynku pracy;
 • służy poradą w zakresie określenia możliwości rozwiązania sytuacji bezrobotnego;
 • niesie wsparcie wszystkim tym, którzy w nowej rzeczywistości nie potrafią się odnaleźć na zmienionym rynku pracy;
 • pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej przekwalifikowania, przyuczenia do zawodu. Informuje o możliwościach kształcenia, szkolenia, podnoszenia już posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym, gdy…

oczekujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
 • instytucji kształcących w danym zawodzie;
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

Chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie szukać pracy;
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

U doradcy zawodowego dostępne są zbiory informacji zawodowych:

 1. przewodnik po zawodach i specjalnościach;
 2. teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji;
 3. klasyfikacja zawodów i specjalności MPiPS;
 4. informator o szkołach, instytucjach szkoleniowych oraz stowarzyszeniach zawodowych;
 5. informacje o lokalnym rynku pracy;
 6. informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych;
 7. wzory życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych;
 8. informacje o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 9. informacje o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 10. informacje o instytucjach i organizacjach, które mogą wspierać indywidualne działania związane z rozwiązywaniem problemów zawodowych, poszukiwaniem pracy lub podejmowaniem działalności gospodarczej;
 11. filmy o zawodach oraz filmy instruktażowe dotyczące np.: rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, asertywności, marketingu;
 12. program komputerowy, który umożliwia dostęp do informacji zawodowych oraz pomaga przy określeniu preferencji zawodowych oraz inne programy komputerowe przydatne w procesie rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej;
 13. publikacje fachowe z zakresu poradnictwa zawodowego;
 14. zestawy testów standardowych i innych umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na:

Poniżej znajdą Państwo wykaz porad grupowych prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie w danym roku.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o kontakt z doradcą klienta na parterze stanowiska 1 - 23.

 "Metody poszukiwania pracy".

"Autoprezentacja - rozmowa kwalifikacyjna".

"Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową".

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

 EWA SOBOTA

Doradca Zawodowy 91 4254973

MARIOLA NIECHWIADOWICZ

Doradca Zawodowy 91 4254994
AGATA PIOTROWSKA Doradca zawodowy 91 4224762

 

 

Utworzono: 2012-08-02 10:01 | Redagował: Małgorzata Szubert 2016-08-30 11:33więcej

Redakcja strony: Poradnictwo zawodowe

 • Wprowadzenie informacji:Szubert Małgorzata 2012-08-02 10:01:03
 • Aktualizacja informacji:Szubert Małgorzata 2016-08-30 11:33:36
 • Wytworzenie informacji:Szubert Małgorzata 2012-08-02 10:01:03
 • Zatwierdzenie informacji:Szubert Małgorzata 2016-08-30 11:33:27
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 5786

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl