PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace wykonywane przez osoby wymienione w pkt 2 na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek gminy starosta będzie mógł skierować:

a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej,
b) osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkują lub przebywają, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Prace społecznie użyteczne wykonywane mają być na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.
Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.
Świadczenie to podlega waloryzacji.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej i wyrejestrowana z rejestru osób bezrobotnych na okres:

  • 120 dni, w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni, w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni, w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie uzytecznych (Dz. U z 2011 r. , nr 155, poz. 921)

art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Ignatiuk Specjalista ds. rozwoju zawodowego -  Doradca Klienta 914254963
 Maria Szumiłowicz  Specjalista ds. rozwoju zawodowego -stażysta 914254963

 #propozycje_urzedu#

 

Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:59więcej

Redakcja strony: Prace społecznie użyteczne

  • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:04:51
  • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 09:59:19
  • Wytworzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:04:51
  • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 09:59:17
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 5544

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl