PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Propozycje urzędu
 • Informacje ogólne

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - FAQ

Czy zapis ustawowy mówiący o refundacji kosztów za dojazdy do miejsca pracy jest obligatoryjny?

Nie, świadczenia wynikające z art. 45 są świadczeniami fakultatywnymi, co oznacza, że starosta nie ma obowiązku refundować ww. kosztów.

Decyzja ta leży tylko i wyłącznie w gestii starosty, ustawa nie narzuca na niego takich obowiązków, daje mu natomiast takie prawo.

Ustawa nie narzuca również wysokości refundacji, wskazuje natomiast maksymalną kwotę tej refundacji. Przy uwzględnianiu dokumentacji wydanych środków na dojazdy przez bezrobotnego zaleca się brać pod uwagę wszystkie bilety, nawet te jednorazowe.

Jak długo bezrobotny może pobierać zasiłek?

Zasady ogólne:

 • 180 dni - bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • 365 dni - bezrobotni zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętną stopę bezrobocia w kraju,
 • 365 dni  dla bezrobotnych:
  • powyże3j 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego lub
  • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.
Jak rozpowszechnić swoją ofertę pracy?

Oprócz najczęściej praktykowanego w naszym kraju sposobu szukania pracy - przeglądania ofert pracodawców, istnieje alternatywna metoda - rozpowszechnienie własnej oferty pracy.

Wielu z pracodawców zanim zamieści w prasie swoje ogłoszenie, przegląda oferty z działu "Szukam pracy". Powinni więc Państwo przygotować taką ofertę, tym bardziej, że rozpowszechnienie jej nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych, a przygotowanie jej zajmie niewiele czasu.

Własna oferta powinna mieć charakter krótkiej noty zawierającej informacje na temat:

 • kto poszukuje pracy
 • jakiej poszukuje pracy
 • jak się z nim skontaktować.

Oferty, które będziemy umieszczać w środkach masowego przekazu powinny być zwięzłe, natomiast te, które zostawimy u ewentualnych pracodawców, lub rozdamy znajomym powinny mieć bardziej rozbudowaną formę. Pamiętajmy o zachowaniu kopii takiej oferty, żeby w przypadku zaproszenia na rozmowę wiedzieć, co zawierała.

Możemy przygotować kilka różnych ofert w zależności od rodzaju zajęcia, które chcemy wykonywać i kwalifikacji (predyspozycji) jakie posiadamy.

Przygotowaną, sprawdzoną ofertę możemy wydrukować w kilku/kilkunastu egzemplarzach, jeśli mamy odpowiedni do tego sprzęt. Jeśli nie posiadamy, możemy poprosić o pomoc znajomych lub skorzystać z punktów usługowych, które za drobną opłatą taką usługę nam wykonają. Należy pamiętać, że oferty nie powinno się powielać na kserokopiarce, gdyż traci ona na swej wizualnej atrakcyjności. Jeśli już musimy skorzystać z kserokopiarki pamiętajmy, że nie wolno zginać oryginału i przypilnujmy aby operator ułożył ją idealnie równo i odpowiednio zwiększył kontrast. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych zabrudzeń.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów zaliczanych do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku.

I tak - jeżeli okres ten wynosi:

 • Do 5 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
 • Od 5 do 20 lat, lecz mniej niż 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości podstawowej określonej w ustawie i waloryzowanej w okresach kwartalnych.
 • Co najmniej 20 lat - uprawnieni są do zasiłku w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

 

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji ?

Dokumenty wymagane do rejestracji:

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

 2. Poświadczenie zameldowania czasowego lub stałego na terenie Szczecina, jeżeli w dowodzie wskazany jest inny adres niż ze Szczecina.

 3. Dyplom, świadectwa ukończenia szkoły ( oryginały do wglądu pracownika PUP)

 4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (oryginały do wglądu pracownika PUP)

 5. Świadectwa pracy ( oryginały i kserokopie ).

 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 7. Dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Do rejestracji można przyjść najwcześniej dzień po ustaniu zatrudnienia, utracie prawa do renty, wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji. Na dzień rejestracji muszą być spełnione wszystkie warunki osoby bezrobotnej określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jeśli ma się zawieszoną działalność gospodarczą?

Tak, jeżeli nie upłynął okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia jej podjęcia.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna będąc na zasiłku chorobowym?

Nie, osoba bezrobotna na dzień rejestracji nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzyńskim czy też świadczeniu rehabilitacyjnym.

Czy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia?

Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania i zasiłek będzie pomniejszony o okres wypłaconego odszkodowania.

Czy należy się dodatek aktywizacyjny osobie bezrobotnej, która podejmie pracę u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowa

Nie, dodatek aktywizacyjny w takim przypadku nie przysługuje

Kiedy i na jaki okres przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
1. Przypadek: w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;
2. Przypadek: z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W przypadku pierwszym dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
Natomiast w drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku
przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

Kiedy osoba bezrobotna straci status podejmując działalność gospodarczą - czy z datą wpisu do ewidencji czy też z datą rozpoczęcia działalności gospod

Osoba bezrobotna traci status z dniem rozpoczęcia prowadzeniai działalności gospodarczej.

Czy po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych?

Niestety nie. Podstawę składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej musi stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czy po przerwaniu okresu pobierania zasiłku podjęciem zatrudnienia na 3 miesiące będzie przysługiwał ponownie zasiłek dla bezrobotnych i na jaki okres

Zasiłek po krótkotrwałym zatrudnieniu będzie przysługiwał po warunkiem, że ponowna rejestracja nastąpi do 14 dni od daty zakończenia umowy. Prawo do zasiłku będzie przysługiwało na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utrata statusu bezrobotnego.

Jak i kiedy powiadomić urząd pracy o podjęciu pracy?

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Jeżeli macie Państwo jakieś Pytania to zapraszamy do korzystania z formularza e-zapytanie.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl