PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Roboty publiczne

Uwaga!

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż z powodu wyczerpania środków finansowych  zostaje wstrzymany nabór wniosków na organizację robót publicznych.

Roboty Publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może być kierowany do wykonywania robót publicznych?

Na roboty publiczne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II.

Bezrobotni mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w gminach, jednostkach organizacyjnych gminy, powiatach i jednostkach organizacyjnych powiatów (z wyłączeniem powiatowych urzedów pracy), organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej oraz spółkach wodnych.

 

 

Uwaga !!!
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP Szczecin środków finansowych z Funduszu Pracy.

podstawa prawna:

art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.)

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Ignatiuk Specjalista ds. rozwoju zawodowego -  Doradca Klienta 914254963
  Maria Szumiłowicz  Specjalista ds. rozwoju zawodowego -stażysta 914254963  

 #propozycje_urzedu#

 

Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2017-03-03 11:24więcej

Redakcja strony: Roboty publiczne

  • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:04:23
  • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-03-03 11:24:34
  • Wytworzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:04:23
  • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-03-03 11:24:30
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 7217

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl