PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie - stanowisko 24 na parterze (należy pobrać literkę "G") lub na stronie internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Kto może ubiegać się o staż?

 • Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako osoby bezrobotne, którym został ustalony profil pomocy II.

Jak długo można odbywać staż?

 • od 3 do 12 miesięcy w stosunku do osób do 30 roku życia,
 •  od 3 do 6 miesięcy w stosunku do pozostałych osób wskazanych wyżej.

Co zrobić, aby móc ubiegać się o staż?

 • zapytać o aktualne oferty stażowe w trakcie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy u pośrednika pracy;
 • sprawdzić tablicę aktualnych ofert stażowych spisując numer oferty zaczynający się od STPR/…;
 • złożyć kartę kandydata na staż u swojego Doradcy klienta (boxy 1-23) (ważna do końca roku kalendarzowego);
 • znaleźć potencjalnego Organizatora stażu, który chciałby złożyć wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wskazując w nim dane kandydata do odbycia stażu.

Jak odbywa się skierowanie na staż?

 • wydanie karty referencyjnej bezrobotnemu celem potwierdzenia przez pracodawcę przyjęcia osoby bezrobotnej do odbycia stażu.
 • zwrot karty referencyjnej przez bezrobotnego.
 • ustalenie terminu rozpoczęcia stażu, zakończenie formalności związanych z kierowaniem na staż.

Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje stażystę?

Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego, będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny może odbywać staż w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej tylko za zgodą starosty.
Bezrobotny nie może odbywać stażu w godzinach nadliczbowych.

Jakie są podstawowe obowiązki osoby bezrobotnej skierowanej na staż?

 • przestrzeganie ustalonego przez Organizatora stażu rozkładu czasu pracy;
 • sumienne i staranne wykonywanie zadań, objętych programem stażu, stosowanie się do poleceń organizatora i opiekuna stażu, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa;
 • przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u pracodawcy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie niezwłocznie po otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zakończenia stażu opinii od pracodawcy wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu.
 • powiadomienie ustne i pisemne Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie o zaistniałych problemach w realizacji programu stażu.

Jakie są podstawowe korzyści wynikające z odbywania stażu?

 • stażysta zachowuje status osoby bezrobotnej;
 • ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu;
 • otrzymuje stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane 12-13 dnia roboczego w kasie tut. Urzędu lub 17 dnia kalendarzowego na wskazane wcześniej przez bezrobotnego konto bankowe;
 • po przedłożeniu opinii i sprawozdania z przebiegu stażu otrzymuje zaświadczenie o odbytym stażu, które może przedłożyć przyszłemu Pracodawcy;
 • po zakończeniu stażu istnieje potencjalna możliwość zatrudnienia.

 Jakie są konsekwencje przerwania stażu z winy bezrobotnego?

 • utrata prawa do stypendium stażowego;
 • pozbawienie statusu osoby bezrobotnej na okres 120, 180 lub 270 dni przy odpowiednio pierwszej, drugiej i kolejnej odmowie propozycji lub przerwaniu stażu;
 • zwrot kosztów stażu poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy.

 

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Monika Stępnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 914254962
Wioleta Schefs Doradca zawodowy -doradca klienta 914254962
Agnieszka Leszczyńska Doradca zawodowy - stażysta 914254962
 Renata Włodarczyk  Doradca zawodowy - stażysta  914254962
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż bezrobotny [ 7 ]
plik w formacie PDF Oferty stażu dla osób do 30 roku życia 16-11-22 08:33 50.86KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 50.86KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu - RPO 16-01-07 10:05 45.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 45.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek stażysty o udzielenie dni wolnych 14-10-23 12:38 14.29KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 14.29KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu - PO WER 16-01-07 10:03 111.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 111.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu - Fundusz Pracy 16-01-07 10:03 46.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 46.5KB) pobierz
plik w formacie RTF lista obecności - staż z EFS 13-02-23 21:47 4.64MB pobierz plik w formacie RTF (rozmiar: 4.64MB) pobierz
plik w formacie DOC Lista obecności - staż z Funduszu Pracy 13-02-23 21:38 48.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 48.5KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2017-04-24 13:06więcej

Redakcja strony: Staże

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:02:53
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-04-24 13:06:52
 • Wytworzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:02:53
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-04-24 13:06:44
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 22626

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl