PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Studia podyplomowe

Przygotowanie zawodowe dorosłych

może odbywać się w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego;
 • przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości i na zasadach określonych w art. 41 ust. 1-3 ustawy o promocji zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy, bądź odpowiednio ze środków PFRON, przygotowanie zawodowe dorosłych osób niepełnosprawnych, w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych dokumentami.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego określone kwalifikacje.

 Praktyczna nauka zawodu dorosłych

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze.

Przyuczenie do pracy dorosłych

 Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.

Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał:

 • egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub
 • egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80 % czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Pracodawca jest obowiązany do udzielenia uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy, bądź odpowiednio ze środków PFRON, pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmujące:

 • refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu, o których mowa w art. 53i ustawy o promocji zatrudnienia,
 • jednorazową premię przyznawaną pracodawcy, o której mowa w art. 53j ustawy o promocji zatrudnienia,
 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
 • koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy, bądź odpowiednio ze środków PFRON.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Magdalena Biernacka

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

- doradca klienta

91 42 54 964
Joanna Tomasiak

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

- doradca klienta

91 42 54 958  
Adriana Szmid

Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stazysta

91 42 54 958

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 1 ]
plik w formacie PDF Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych osoby niepełnosprawnej 13-02-27 12:35 57.58KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 57.58KB) pobierz
Utworzono: 2013-02-26 08:59 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-04-12 10:05więcej

Redakcja strony: Studia podyplomowe

 • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-02-26 08:59:57
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-04-12 10:05:17
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-02-26 08:59:57
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-04-12 10:05:14
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4670

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl