PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Studia podyplomowe

 

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowychdo wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie studiów podyplomowych może otrzymać osoba bezrobotna, której został ustalony profil pomocy II

Starosta zawiera z bezrobotnym umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych określającą w szczególności:

  • nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych,
  • kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych,
  • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych, zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy bezrobotnego.

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejny semestr.

Bezrobotny korzystający z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przedkłada w powiatowym urzędzie pracy dokument potwierdzający kontynuację studiów podyplomowych, na zakończenie dyplom ukończenia tych studiów.

W trakcie odbywania studiów przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna:

  • Art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dominika Fiejtek Pośrednik pracy - doradca klienta 91 42 54 961
 Karolina Sadowska-Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta  91 42 54 959  
Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 91 42 54 959
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta 91 42 54 961


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych - dla osób poszukujących pracy 16-06-08 10:54 133.4KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 133.4KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady finansowania studiów podyplomowych 16-06-08 10:54 99.05KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 99.05KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o finansowanie studiów podyplomowych dla osób bezrobotnych 16-06-08 10:55 70.92KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 70.92KB) pobierz
Utworzono: 2013-01-30 09:37 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:33więcej

Redakcja strony: Studia podyplomowe

  • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:19:34
  • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 10:02:49
  • Wytworzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 10:19:34
  • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 10:02:45
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 9578

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl