PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Utrata statusu bezrobotnego

Osoba traci status bezrobotnego, w przypadku:

 • niestawienia się w terminie wyznaczonym przez Urząd Pracy i niepowiadomienia w okresie do 7 dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia, pozbawienie statusu następuje na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawienia, 180 dni w przypadku drugiego niestawienia, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawienia się w wyznaczonym terminie,
 • nieuzasadnionej odmowy przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, odmowy bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracji lub przerwania z własnej winy udziału w działaniach tego Programu, nie wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu następuje od dnia odmowy na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
 • przerwania z własnej winy lub nie podjęcia po skierowaniu szkolenia, stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych, realizacji indywidualnego planu działania lub innej formy pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje odpowiednio od dnia przerwania albo od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt powyżej,
 • przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego , sprawdzającego,
 • niestawienia się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego,
 • uzyskania przychodu z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza w wysokości, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • otrzymania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu maksymalnego okresu jego pobierania,
 • podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podjęcia działalności gospodarczej,
 • otrzymania pożyczki lub jednorazowo środków z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • rozpoczęcia realizacji zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy,

 • niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności wynosi mniej niż 30 dni,

 • nieprzedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA,

 • złożenia wniosku o pozbawienie statusu.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2012 r. poz. 1299).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Dorota Błachnio  Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń  91-42-54-917
Utworzono: 2012-08-03 10:34 | Redagował: Dorota Błachnio 2016-09-05 09:14więcej

Redakcja strony: Utrata statusu bezrobotnego

 • Wprowadzenie informacji:Błachnio Dorota 2012-08-03 10:34:12
 • Aktualizacja informacji:Błachnio Dorota 2016-09-05 09:14:20
 • Wytworzenie informacji:Błachnio Dorota 2012-08-03 10:34:12
 • Zatwierdzenie informacji:Błachnio Dorota 2016-09-05 09:14:16
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 9128

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl