PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Spółdzielnie socjalne

Zasady przynawania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej przez Powiatowy Urząd Pracy

Zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na założenie lub przystąpienie do istniejącej już spółdzielni socjalnej.

Z dotacji na założenie lub przystapienie do spółdzielni socjalnej może skorzystać bezrobotny, który ma ustalony profil pomocy II lub, w uzasadnionych przypadkach profil pomocy I.

Bezrobotny zamierzający założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.
Maksymalna wysokość dotacji to  czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia dla jednego członka założyciela spółdzielni oraz trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia  dla jednego członka przystępującego do istniejącej już spółdzielni. Przyznane środki stanowią pomoc de minimis.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest posiadanie statusu bezrobotnego, przedłożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku a także zamiar prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezrobotni zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek  o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej jednak do wniosku muszą być załączone indywidualne zaświadczenia i oświadczenia poszczególnych osób bezrobotnych, wnioskujących do przyznania środków.

Wniosek o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej określa:

1.    Kwotę wnioskowanych środków.
2.    Rodzaj działalności gospodarczej, którą prowadzi lub ma prowadzić zakładana spółdzielnia socjalna.
3.    Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
4.    Kalkulację kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania.
5.    Specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych
z podjęciem działalności.
6.    Pisemne oświadczenie założycieli spółdzielni socjalnej o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na założenie spółdzielni socjalnej, które będą wniesione do spółdzielni socjalnej.
7.    Wskazanie działań podjętych na rzecz założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej dotyczących      w szczególności: pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń (należy dołączyć do wniosku stosowne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje lub uprawnienia oraz oświadczenie od osoby, od której będzie wynajmowany lokal o możliwości wynajmu z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej, wstępną umowę najmu lub akt własności w przypadku posiadania własnego lokalu).
8.    Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków .
9.    Indywidualne oświadczenia każdego z bezrobotnych o : 
     a) Korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
     b) Nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku;
     c) Nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni socjalnej w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
     d) Wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem;
     e) Niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
     f)  Nieposiadania w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno prawnych;
     g) Niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
      h) Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).


Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej załącza do wniosku:

1.    Uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do jego zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu;
2.    Pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji,       z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
3.    Pisemną informację spółdzielni socjalnej o nieznajdowaniu się jej w stanie likwidacji;
4.    Pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni.
5.    Zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

Dotacje na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej będą przydzielone w przypadku posiadania przez PUP na ten cel środków finansowych. Wnioski złożone w momencie nie posiadania środków finansowych przez PUP będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych niezbędnych na realizację tych wniosków.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski w sprawie przyznania środków na podjęcie założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, której siedziba i miejsce wykonywania działalności będzie znajdować się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej dokonywane jest w drodze umowy cywilno prawnej, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych.

Umowa ta zobowiązuje bezrobotnego przede wszystkim do:

1.    Wydatkowania w terminie określonym w umowie, zgodnie z przeznaczeniem, środków otrzymanych przez bezrobotnego.
2.    Złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych na poszczególne towary i usługi ujęte we wniosku
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług zawartych w cenie zakupu, poprzez przedstawienie oryginałów i kopii: faktur i rachunków ( także imiennych ), paragonów imiennych, umów sprzedaży
( po uzyskaniu zgody Dyrektora PUP na dokonanie zakupu rzeczy używanych )wraz z dowodem zapłaty stosownego podatku (druk PCC-3), umów o dzieło wraz z rachunkiem potwierdzającym wykonanie dzieła i zapłaty wynagrodzenia.
3.    Złożenia przez bezrobotnego, który otrzymał środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej potwierdzenia wpłaty otrzymanych środków do spółdzielni socjalnej.
4.    Zwrotu równowartości odliczonego lud zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z  2011 r. Nr 177, poz. 1054) podatku naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
5.    Nie zbywania sfinansowanych przez Urząd środków trwałych, towary i usługi zakupionych  ze środków Funduszu Pracy w trakcie trwania umowy.

W przypadku umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków  na założenie spółdzielni socjalnej:

  1)   za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną w umowie ze starostą, wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej;
2) dokumentami potwierdzającymi założenie spółdzielni socjalnej są: wpis do KRS, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, potwierdzenie zgłoszenia działalności w Urzędzie Skarbowym i ZUS
3)    środki na założenie spółdzielni socjalnej zostaną przekazane przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

W przypadku umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej:

2)    za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę przystąpienia do spółdzielni socjalnej.
3)    dokumentami potwierdzającymi przyjęcie do spółdzielni socjalnej są: uchwała Zarządu Spółdzielni Socjalnej o jego przyjęciu w poczet członków spółdzielni
4)    środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej zostaną przekazane przez starostę w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej.

3.    Rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy poprzez przedstawienie  oryginałów i kopii: faktur i rachunków ( także imiennych ), paragonów imiennych, umów sprzedaży wraz z dowodem zapłaty stosownego podatku (druk PCC-3), umów o dzieło wraz z rachunkiem potwierdzającym wykonanie dzieła i zapłaty wynagrodzenia.

4.    Członkostwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty przystąpienia do spółdzielni socjalnej a w przypadku członka założyciela - od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz przedstawienia po 6 i po 12 miesiącach członkostwa w spółdzielni:
       a)  W przypadku członka założyciela: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS-u potwierdzających okres nieprzerwanego   prowadzenia działalności gospodarczej (wystawionych nie wcześniej niż – odpowiednio po upływie 6 i 12 miesięcy),
       b)  W przypadku członka spółdzielni, który przystąpił do spółdzielni socjalnej – zaświadczenia potwierdzającego członkostwo w spółdzielni socjalnej.

5.    Zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:
a)  otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
b)  członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego w umowie jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej,
c)  złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w pkt II 3-10,
d)  naruszy inne warunki umowy.

   Zabezpieczeniem zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być

a)  poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego ( 2 poręczycieli osiągających dochód nie niższy niż połowa przeciętnego wynagrodzenia brutto miesięcznie (ogłoszonego przez prezesa GUS) lub 1 poręczyciel osiągający dochód nie niższy niż przeciętne wynagrodzenie brutto miesięcznie ( ogłoszone przez prezesa GUS ),      
b) weksel wraz z poręczeniem wekslowym (awal), ( 2 poręczycieli osiągających dochód nie niższy niż połowa przeciętnego wynagrodzenia brutto miesięcznie (ogłoszonego przez prezesa GUS ) lub 1 poręczyciel osiągający dochód nie niższy niż przeciętne wynagrodzenie brutto miesięcznie ( ogłoszone przez prezesa GUS)
c)  gwarancja bankowa,
d) zastaw na prawach i rzeczach + poręczenie osób trzecich,
e) blokada rachunku bankowego,
f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika + poręczenie osób trzecich,
g) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, 
h) zastaw na prawach i rzeczach.

Uwaga!
Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy pozostający z nim w ustroju małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków ponosi wnioskodawca.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Marta Zapasa Pośrednik pracy- doradca klienta 914254981
Monika Leśniczy Inspektor 914254981
 Agata Grudnik Doradca zawodowy- doradca klienta 914254981

 #propozycje_urzedu#

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dotacje na spółdzielnie [ 6 ]
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 17-01-04 10:15 189.79KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 189.79KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na przystąpienie do spółdzielni socjalnej 17-01-05 13:41 429.01KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 429.01KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy (Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej - jednoosobowy 17-01-05 13:41 422.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 422.29KB) pobierz
plik w formacie PDF Załączniki do wniosku wspólnego o przyznanie środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej 17-01-05 13:41 367.21KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 367.21KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy ( Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej - grupowy 17-01-05 13:42 194.17KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 194.17KB) pobierz
plik w formacie PDF Wzór wypełnienia załącznika de minimis do wniosku. 16-11-18 12:12 2.36MB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 2.36MB) pobierz
Utworzono: 2013-01-21 09:16 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 10:17więcej

Redakcja strony: Spółdzielnie socjalne

  • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2013-02-23 17:51:57
  • Aktualizacja informacji:   
  • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2013-02-23 17:51:57
  • Zatwierdzenie informacji:   
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 12791

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl