PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Grant na telepracę

Grant na telepracę - środki przyznawane przes starostę dla pracodawcy  na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY przeznaczony jest na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego:

 • bezrobotnego rodzica posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka  lub
 • bezrobotnego sprawującego opiekę nad osoba zależną, w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną.

GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY nie może być przyznany na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 • małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzica pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • dziecka własnego lub przysposobionego: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.

Grant przysługuje w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Środki przyznaje z upoważnienia Starosty – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Środki przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy przyznane w formie grantu na telepracę  powinny być wydatkowane na koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy takie jak koszty zakupu sprzętu teleinformatycznego, jego ubezpieczenia i instalacji oraz przeszkolenia z obsługi sprzętu, o ile jest to przewidziane w umowie.

Niewywiązanie się z warunków umowy lub wykorzystanie grantu niezgodnie z umową, albo jego niewykorzystanie powoduje obowiązek zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego przed upływem okresu odpowiednio 12 lub 18 miesięcy, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca zwraca grant na warunkach opisanych poniżej w pkt 1.

Zwrot grantu następuje:

 1. W przypadku nie wywiązania się z warunku zatrudnienia na okres odpowiednio 12 lub 18 miesięcy - w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym  nie został spełniony warunek zatrudnienia. Zwrotu dokonuje się wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu;
 2. W przypadku wykorzystania grantu niezgodnie z umową lub jego niewykorzystania - w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania grantu.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca nie zwraca grantu za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Grant na telepracę przyznany pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie TELEPRACY może być przyznany pracodawcom, którzy:

 1. Nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
 2.  Nie mają zobowiązań wobec ZUS lub Urzędu Skarbowego.
 3. W okresie ostatniego roku nie dokonał zwolnień pracowników z jego przyczyn.

Podstawa prawna:

 • Art. 60a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013, nr 53, poz. 276 - z późniejszymi zmianami).

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Nabór wniosków o przyznanie grantu na telepracę: http://www.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:647.html

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Agnieszka Knutelska  Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta  91 42 54 943  
Magdalena Krzak  Specjalista ds. rozwoju zawodowego-doradca klienta  91 42 54 943  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Grant na telepracę [ 1 ]
plik w formacie PDF wniosek o przyznanie grantu na telepracę 14-08-05 10:25 437.85KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 437.85KB) pobierz
Utworzono: 2014-07-03 10:54 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:46więcej

Redakcja strony: Grant na telepracę

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2014-07-03 10:54:19
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 09:46:56
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2014-07-03 10:54:19
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 09:46:54
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 5520

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl