PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia

Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

 Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki  na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


Kto może być skierowany do pracy w ramach umowy o refundację kosztów wynagrodzenia?

Do pracy w ramach umowy o refundację wynagrodzenia  może być skierowany bezrobotny do 30 roku życia, któremu został ustalony profil pomocy II.

Do zatrudnienia w ramach umów o refundację wynagrodzenia osoby do 30 roku życia nie będzie kierowany bezrobotny:

 •  małżonek pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • rodzeństwo pracodawcy lub przedsiębiorcy;
 • dziecko własne lub przysposobione: pracodawcy lub przedsiębiorcy, małżonka pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwa pracodawcy lub przedsiębiorcy.
 • zamieszkujący w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawcy lub w miejscu zatrudnienia wskazanym we wniosku.

Na jaki okres powinna być zawarta umowa o pracę?

Pracodawca, aby mógł otrzymać  dofinansowanie wynagrodzenia musi zawrzeć z osobą bezrobotną do 30 roku życia skierowaną z PUP umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 24 miesięcy

     W trakcie trwania umowy:

 • przez okres 12 miesięcy PUP refunduje pracodawcy poniesioną część kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne  w wysokości nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego skierowanego bezrobotnego oraz
 • przez 12 miesięcy pracodawca zatrudnia po zakończeniu okresu refundacji.;

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem wymaganego okresu refundacji albo przed upływem okresu 12 miesięcy obowiązkowego utrzymania zatrudnienia po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego spełniającego wymagania ustawowe, wyszczególnione w Kryteriach oraz wskazane przez pracodawcę we wniosku.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

 

Refundacja kosztów  wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia przyznana pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Refundacja kosztów  wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia może być przyznana pracodawcom, którzy:

 1. Nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.
 2.  Nie mają zobowiązań wobec ZUS lub Urzędu Skarbowego.
 3. W okresie ostatniego roku nie dokonał zwolnień pracowników z jego przyczyn.

Podstawa prawna:

 • Art. 150f-150g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Ignatiuk Specjalista ds. rozwoju zawodowego -  Doradca Klienta 914254963
Maria Szumiłowicz  Specjalista ds. rozwoju zawodowego -stażysta 914254963  

 #propozycje_urzedu#

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wynagrodzenia osób do 30 roku życia [ 4 ]
plik w formacie DOCX Kwartalne oświadczenie dotyczące zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wynagrodzenia osoby bezrobotnej do 30 roku życia 16-01-18 13:28 18.66KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 18.66KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o refundację - do umowy refundacji wynagrodzenia osób do 30 roku życia 17-01-19 11:29 24.34KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 24.34KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek w sprawie przyznania refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 16-01-21 15:08 525.66KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 525.66KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria przyznawania refundacji kosztów wynagrodzenia dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia 17-02-28 14:56 153.74KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 153.74KB) pobierz
Utworzono: 2015-12-30 13:08 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 09:35więcej

Redakcja strony: Refundacja wynagrodzenia dla osób do 30 roku życia

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2015-12-30 13:08:12
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 09:35:09
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2015-12-30 13:08:12
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-02 09:35:06
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 10823

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl