PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Trójstronne umowy szkoleniowe


Zasady kierowania na szkolenia w trybie indywidualnym:

Trójstronna umowa szkoleniowa zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych w odpowiedzi na zgłoszone zamówienie pracodawcy. Szkolenie to ma być „szyte na miarę” stosownie do potrzeb pracodawcy, który zobowiąże się do zatrudnienia jego uczestników.

 O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez urząd pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna,  chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej składa  wniosek do powiatowego urzędu pracy.

Sfinansowanie szkolenia bezrobotnych pod potrzeby pracodawcy na postawie trójstronnej umowy szkoleniowej przyznane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Powiatowy Urząd Pracy dobiera kandydatów na szkolenie kierując się zawartymi we wniosku pracodawcy preferencjami dot. poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie oraz ich liczby, a także wskazaniami w indywidualnych planach działania osób bezrobotnych. Na szkolenie w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej moga buyć kiewowane osoby bezrobotne, dla których określono profil pomocy II. Pracodawca może uczestniczyć w procesie wyboru kandydatów na szkolenie.

Podstawa prawna:

 • Art. 40 ust. 2e-2g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2016 r. poz. 645-tekst jednolity ze zmianami);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)
 • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013, nr 53, poz. 276 - z późniejszymi zmianami).

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Karolina Grochowska Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959
Karolina Sadowska-Gotowała Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 959
Dominika Fiejtek Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta 91 42 54 961
Aneta Rzewnik Specjalista ds. rozwoju zawodowego - doradca klienta
91 42 54 961
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Umowa trójstronna [ 2 ]
plik w formacie PDF Wzór umowy trójstronnej 15-02-04 12:06 163.49KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 163.49KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy trójstronnej 16-03-10 11:51 597.62KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 597.62KB) pobierz
Utworzono: 2014-07-07 10:33 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-06 09:03więcej

Redakcja strony: Trójstronne umowy szkoleniowe

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2014-07-07 10:33:08
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-06 09:03:25
 • Wytworzenie informacji:Katarzyna Przyborowska 2014-07-07 10:33:08
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2016-09-06 09:03:21
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 5651

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl