PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnej osoby przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Na prace interwencyjne mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II.

Prace interwencyjne organizowane są u pracodawców, którzy:

 1. Nie są w stanie upadłości  lub likwidacji;

 2. Nie zalegają w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczę Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

 3. Prowadzą działalność co najmniej 6 miesięcy (jest to minimalny okres do oceny kondycji finansowej pracodawcy, która jest warunkiem udzielenia pomocy publicznej).

 4. Nie mają zawartej z tutejszym Urzędem umowy o otrzymaniu jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, która nie została jeszcze zakończona, tj. nie upłynęło 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

prace interwencyjne organizowane u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowi pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Podmiot, który w przeszłości miał zawartą umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych, może się ponownie ubiegać o organizację prac interwencyjnych tylko w przypadku, gdy Pracodawca należycie wywiązał/wywiązuje się z warunków zawartej umowy.

WYMAGANY OKRES TRWANIA UMOWY O PRACĘ ORAZ PRZYSŁUGUJĄCY OKRES REFUNDACJI

 1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 9 miesięcy

a) przez okres 6 miesięcy pracodawca otrzymuje refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej nie przekraczającej kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, i

b) przez okres minimum 3 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania po okresie przysługiwania refundacji;

2. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 15 miesięcy

a) przez okres 12 miesięcy pracodawca otrzymuje refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia, i

b) przez okres minimum 3 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania po okresie przysługiwania refundacji;

3. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 18 miesięcy

a) przez okres 12 miesięcy pracodawca otrzymuje refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej nie przekraczającej kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, i

b) przez okres minimum 6 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania po okresie przysługiwania refundacji;

4. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 24 miesięcy

a) przez okres 18 miesięcy pracodawca otrzymuje refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia, i

b) przez okres minimum 6 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania po okresie przysługiwania refundacji;

5. Umowa o pracę z osobą powyżej 50 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 30 miesięcy

a) przez okres 24 miesięcy pracodawca otrzymuje refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej:

-  do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia - gdy skierowany bezrobotny spełnia warunki konieczne do przyznania świadczenia przedemerytalnego, lub

- 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia - gdy skierowany bezrobotny nie spełnia warunków koniecznych do przyznania świadczenia przedemerytalnego, i

 b) przez okres minimum 6 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania po okresie przysługiwania refundacji;

6. Umowa o pracę z osobą powyżej 50 roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 54 miesięcy

a) przez okres 48 miesięcy pracodawca otrzymuje refundację za co drugi miesiąc zatrudnienia w wysokości uprzednio uzgodnionej:

-  do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia - gdy skierowany bezrobotny spełnia warunki konieczne do przyznania świadczenia przedemerytalnego, lub

- 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia - gdy skierowany bezrobotny nie spełnia warunków koniecznych do przyznania świadczenia przedemerytalnego, i

 b) przez okres minimum 6 miesięcy pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudniania po okresie przysługiwania refundacji;

W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, niewywiązania się z obowiązku dalszego zatrudnienia albo naruszenia innych warunków umowy refundacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,rozwiązania z nim umowy bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją bądź przed upływem wymaganych okresów zatrudniania po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

W przypadku braku możliwości  skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Podstawa prawna:

 • Art. 51, 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. z 2016r. poz. 645 – tekst jednolity z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz U z 2014 r., poz. 864);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2013, nr 53, poz. 276 - z późniejszymi zmianami).

 #propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Ignatiuk Specjalista ds. rozwoju zawodowego -  Doradca Klienta 914254963
Maria Szumiłowicz  Specjalista ds. rozwoju zawodowego -  Stażysta 914254963

 #propozycje_urzedu#

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 3 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 15-08-10 14:22 521.22KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 521.22KB) pobierz
plik w formacie PDF Kryteria organizowania prac interwencyjnych 16-06-08 09:34 158.82KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 158.82KB) pobierz
plik w formacie DOCX Wniosek o refundację - prace interwencyjne 15-12-30 12:46 24.14KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 24.14KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:31 | Redagował: Katarzyna Przyborowska 2016-09-02 10:06więcej

Redakcja strony: Prace interwencyjne

 • Wprowadzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 08:53:37
 • Aktualizacja informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-02-16 14:13:15
 • Wytworzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2012-08-02 08:53:37
 • Zatwierdzenie informacji:Przyborowska Katarzyna 2017-02-16 14:13:10
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 6607

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl