PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Tryb postępowania

Zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewodę na wniosek pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca. Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na:

 • siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca (typ A, typ B),
 • siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany (typ C),
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ D),
 • główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(typ E).

W przypadku typu A wojewoda wydaje zezwolenie jeżeli uzyska informację od starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku), że w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na proponowane miejsce pracy nie ma chętnych obywateli polskich lub rekrutacja przeprowadzona na to stanowisko pracy wśród obywateli polskich dała wynik negatywny. Ponadto, wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników, wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

W przypadku typu B wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków wyżej określonych, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

W przypadku typu C, typu D, typu E wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z Kodeksem Pracy oraz jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS oraz, jeżeli pracodawca wskaże na podstawie pełnomocnictwa osobę przebywającą na terytorium RP, którą upoważni do reprezentowania swoich interesów oraz dysponowania wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę jest uprawniony do wykonywania pracy, jeżeli przebywa legalnie w Polsce np.:

 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
 • w ramach ruchu bezwizowego.

 

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 149, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 EDYTA ŚLĘZAK  DORADCA KLIENTA

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

KATARZYNA PIEŃKO  DORADCA KLIENTA

91 4254941

 SANDRA REJS  DORADCA KLIENTA

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

MONIKA KUBICKA   DORADCA KLIENTA   91 4254996
MARIOLA NIECHWIADOWICZ Doradca Zawodowy   91 4254994

 

 

       
       
       
       
       
Utworzono: 2012-08-02 09:25 | Redagował: Edyta Ślęzak 2017-01-27 10:37więcej

Redakcja strony: Tryb postępowania

 • Wprowadzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:25:22
 • Aktualizacja informacji:Ślęzak Edyta 2017-01-27 10:37:38
 • Wytworzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:25:22
 • Zatwierdzenie informacji:Ślęzak Edyta 2017-01-27 10:37:34
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4350

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl