PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Wymagane dokumenty

Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • pouczenie dla pracodawcy,

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 • aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
 • aktualny na dzień składania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej, dotyczący oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym - w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;
 • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 • kopię umowy spółki - w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;
 • kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 • kopie dokumentów potwierdzających wypełnienie przez cudzoziemca wymagań, o których mowa w art. 88d ustawy;
 • kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
 • informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli jest ona wymagana;
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informację o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku lub informację o posiadanych środkach lub prowadzeniu działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88c ust. 4 ustawy - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
 • kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu - w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
 • kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

Podstwa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. Nr 149)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 EDYTA ŚLĘZAK  DORADCA KLIENTA

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

KATARZYNA PIEŃKO  DORADCA KLIENTA

91 4254941

SANDRA REJS   DORADCA KLIENTA

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

MONIKA KUBICKA   DORADCA KLIENTA   91 4254996
MARIOLA NIECHWIADOWICZ Doradca Zawodowy   91 4254994

 

 

Utworzono: 2012-08-02 09:26 | Redagował: Edyta Ślęzak 2017-01-27 10:35więcej

Redakcja strony: Wymagane dokumenty

 • Wprowadzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:26:46
 • Aktualizacja informacji:Ślęzak Edyta 2017-01-27 10:35:38
 • Wytworzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:26:46
 • Zatwierdzenie informacji:Ślęzak Edyta 2017-01-27 10:35:33
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 4542

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl