PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG

Zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
na okres do 6 miesięcy
w ciągu kolejnych 12 miesięcy - (bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietna  2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r.  poz. 588)   przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców będących obywatelami następujących państw:

 • Republiki Armenii
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdawii,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w §1 pkt 20 w/w rozporządzenia jest posiadanie ważnej wizy zezwalającej na wykonywanie pracy lub zezwolenia pobytowego (i wydanej na jego podstawie karty pobytu).

Informacje dot. wzorów dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Pracodawca lub osoba fizyczna, którzy zamierzają powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi muszą spełnić następujące przesłanki:

 • zarejestrować oryginał oświadczenia wraz z jego kopią o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Powyższej rejestracji dokonuje się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie,
 • własnoręcznym podpisem potwierdzić zapoznanie się z treścią pouczenia dla pracodawcy będącym integralną częścią oświadczenia,
 • zatrudnienie cudzoziemca po uzyskaniu wizy jest możliwe tylko na okresy wskazane w zarejestrowanym oświadczeniu,

Istnieje również możliwość zatrudnienia obcokrajowca obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy przebywającego już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy otrzymanej na oświadczenie od innego pracodawcy lub zezwolenia pobytowego. W danym przypadku pracodawca musi dokonać rejestracji nowego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Inne ważne informacje

 • Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca, określenie nazwy zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okresy wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiący podstawę wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz zapoznanie się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemca.
 • Oświadczenie powinno być złożone w dwóch egzemplarzach. Urząd Pracy umieszcza na oświadczeniu potwierdzenie jego rejestracji. Kopia oświadczenia pozostaje w aktach Urzędu, zarejestrowany oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie może ubiegać się w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej kraju stałego zamieszkania o wizę uprawniającą do wykonywania pracy,
 • Rejestrując oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy pracodawca w w/w dokumencie powinien wskazać zawód zgodny z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy opublikowaną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz.1145 )
 • Procedura rejestracji oświadczenia w PUP jest bezpłatna.
 • Oświadczenie wypełnione nieczytelnie, na którym widnieją ślady powielania, skreśleń lub wypełnione kilkoma charakterami pisma nie będzie mogło być zarejestrowane !!!
 • Oświadczenie musi być zarejestrowane  przed podjęciem pracy ( co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca )
 • W sytuacji,  gdy pracodawca nie może osobiście złożyć oświadczenie w urzędzie pracy może go reprezentować wyłącznie osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie wystawiane w celu załatwienia formalności dotyczących procedury oświadczeń.
 • Oświadczenia można zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie
  parter stanowisko 13 w godzinach od 7:45 do 14:45

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie rejestruje oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi  w terminie 7 dni roboczych  od daty ich złożenia.
W związku z powyższym oświadczenie powinno być złożone co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.


Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji wcześniej przyjętych oświadczeń, jeśli podczas czynności weryfikacyjnych/rejestracyjnych 
w oświadczeniach będą występowały błędy uniemożliwiające  ich rejestrację. 

Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.


Istnieje możliwość rejestracji oświadczenia drogą elektroniczną za pomocą strony www.praca.gov.pl

Schemat elektronicznej rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom:

krok 1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl
krok 2. z lewego menu wybierz  zakładkę obsługa innych spraw
krok 3. w nowym oknie wybierz link "oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi"
krok 4. z dostępnej listy wybierz – POWIATOWY  URZĄD PRACY W SZCZECINIE
krok 5. przejdź do edycji wniosku

Złożenie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi poprzez stronę www.praca.gov.pl winno być złożone co najmniej na 7 dni  roboczych przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.


UWAGA! Oświadczenie jest ważne dopiero po zarejestrowaniu przez Urząd Pracy,
 w związku z powyższym należy zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia pracy.

 Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • pouczenie dla pracodawcy,
 • w przypadku prowadzenia działalności rolniczej: zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego  albo inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
 • w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani rolniczej: dowód osobisty.

.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietna 2015 r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczyposplitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2015 r.  poz. 588)

 

propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 EDYTA ŚLĘZAK DORADCA KLIENTA

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

KATARZYNA PIEŃKO DORADCA KLIENTA

91 4254941

SANDRA REJS DORADCA kLIENTA

 91 4254941

tel/fax 91 4232133

MONIKA KUBICKA  DORADCA KLIENTA   91 4254996
MARIOLA NIECHWIADOWICZ Doradca Zawodowy   91 4254994

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zgłoszenie oferty pracy dla pracodawców zatrudniajacych spoza UE EOG [ 2 ]
plik w formacie PDF Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Rep. Armenii, Rep. Białorusi, Rep. Gruzji, rep. Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy 16-06-10 08:11 388.9KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 388.9KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - obywatelowi Rep. Armenii, Rep. Białorusi, Rep. Gruzji, Rep. Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy 16-06-10 08:10 70KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 70KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 09:32 | Redagował: Edyta Ślęzak 2017-03-30 13:35więcej

Redakcja strony: Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy

 • Wprowadzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:32:47
 • Aktualizacja informacji:Ślęzak Edyta 2017-03-30 13:35:31
 • Wytworzenie informacji:Ślęzak Edyta 2012-08-02 09:32:47
 • Zatwierdzenie informacji:Ślęzak Edyta 2017-03-30 13:35:25
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 8130

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl