PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

EFS - Europejski Fundusz Społeczny


Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.
Głównym celem Programujest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ten główny cel będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne:

 • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
 • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
 • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług   edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
 • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
 • wzrost spójności terytorialnej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

W ramach PO KL realizowanych jest 10 priorytetów - 9 o charakterze „tematycznym” oraz 1 dodatkowy priorytet „Pomoc techniczna”, który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację Programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu.

Priorytety PO KL
Centralne:
I- Zatrudnienia i integracja społeczna
II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
III - Wysoka jakość systemu oświaty
IV - Szkolnictwo wyższe i nauka
V - Dobre rządzenie

Regionalne:
VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
VII - Promocja integracji społecznej
VIII - Regionalne kadry gospodarki
IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Utworzono: 2013-01-18 12:08 | Redagował: Aneta Szczepaniak 2013-06-26 09:00więcej

Redakcja strony: EFS - Europejski Fundusz Społeczny

 • Wprowadzenie informacji:Szczecin PUP 2013-01-18 12:08:11
 • Aktualizacja informacji:Szczepaniak Aneta 2013-06-26 09:00:13
 • Wytworzenie informacji:PUP Szczecin 2013-01-18 12:08:11
 • Zatwierdzenie informacji:Szczepaniak Aneta 2013-06-26 09:00:11
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 6837

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl