PUP Szczecin

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku pracy należy m.in. :

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia , szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji, zwrotu pożyczek z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków i sprawozdań,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu :

 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych,
 • społeczno- zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. ) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14.05.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 630) w sprawie rad rynku pracy.

Utworzono: 2012-08-02 09:40 | Redagował: Agnieszka Pilawska 2016-09-06 10:43więcej

Redakcja strony: Powiatowa Rada Rynku Pracy

 • Wprowadzenie informacji:Pilawska Agnieszka 2012-08-02 09:40:24
 • Aktualizacja informacji:Pilawska Agnieszka 2016-09-06 10:43:42
 • Wytworzenie informacji:Pilawska Agnieszka 2012-08-02 09:40:24
 • Zatwierdzenie informacji:Pilawska Agnieszka 2016-09-06 10:43:37
Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna Odwiedziny: 7581

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl